Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zostało założone na zebraniu założycielskim dnia 4 lutego 2008 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 06.05.2008 roku stowarzyszenie z siedzibą w Brzuzem 62, 87-517 Brzuze, wpisane zostało do krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 000305052.

Głównymi celami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze są:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
 3. Promowanie dziedzictwa kulturalnego gminy Brzuze i jej mieszkańców, tworzenie zbiorów.
 4. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego, sportowego i turystyki.
 5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnymi naciskami na problemy związane z alkoholizmem i narkomanią.
 6. Działanie na rzecz rodzin, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 8. Wspieranie kształcenia ustawicznego.
 9. Organizacja czasu wolnego dzieci młodzieży.
 10. Wspieranie nauki języków obcych.
 11. Działania profilaktyczne i korekcyjne w zakresie zdrowia społeczeństwa gminy.
 12. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
 13. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
 14. Poprawa infrastruktury.
 15. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego - pielęgnowanie dziedzictwa przyrodniczego.